Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Schrijfbureau Teksttig. Schrijfbureau Teksttig wordt in dit document ‘de leverancier’ genoemd. Degene die met Schrijfbureau Teksttig een overeenkomst tot levering aangaat, wordt ‘de afnemer’ genoemd. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tenzij in de opdrachtovereenkomst anders wordt overeengekomen.

KWALITEIT
Artikel 1
De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.

GEHEIMHOUDING
Artikel 2
De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de afnemer waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

OPDRACHT EN OPDRACHTBEVESTIGING
Artikel 3
Een opdracht kan schriftelijk, mondeling en telefonisch worden gegeven. Bij mondelinge en telefonische opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij schriftelijke opdrachten, tenzij anders wordt overeengekomen.

In de offerte of opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven:
– het doel van de tekst of dienst, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk;
– de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd, eventueel met het gewenste bestandsformaat;
– de wijze van afstemming met en of medewerking van de afnemer;
– de levertermijnen van de tekst of dienst, eventueel met termijn voor herziening van de tekst of dienst;
– de tekeningbevoegde van de afnemer, die goedkeuring geeft aan de tekst of dienst.

Artikel 4
Teksten of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen 7 dagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen zoals voor dagbladen, radio, televisie en andere snelle media geldt als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium, c.q. van de editie of uitzending waarvoor de bijdrage bestemd is. Een eventueel tegenbericht moet voor die termijn zijn gegeven.

CONCEPTTEKST EN EENMALIGE HERZIENING
Artikel 5
Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van een concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met de afnemer. Ingrijpende en meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen.

WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
Artikel 6
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht kan op verzoek apart geoffreerd worden.

Artikel 7
Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. De leverancier heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 8
In geval van overmacht bij de leverancier zal deze daarvan meteen mededeling doen of laten doen aan de afnemer. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van de leverancier opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De afnemer heeft de verplichting om van de leverancier het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

OFFERTE EN OFFERTEKOSTEN
Artikel 9
Er zijn geen kosten verbonden aan een oriënterend gesprek. Indien een kennismakingsgesprek overgaat in een werkbespreking, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen, dan geldt het overeengekomen uurtarief.

Artikel 10
De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Als een omvangrijke offerte geldt die, waarvoor in totaal meer dan twee uur werk moet worden verricht inclusief de mondelinge toelichting op de offerte.

Artikel 11
De ideeën die in de offerte of het voorstel zijn omschreven, blijven eigendom van de leverancier. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is, zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding worden gevorderd.

Artikel 12
Elke offerte is vrijblijvend en geldt tot één week of twee weken. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden.

KOSTENSOORTEN
Artikel 13
In de offerte en factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen honorarium, reiskosten, verblijfkosten, directe bureaukosten, andere materiële kosten en de kosten van derden.

LEVERING
Artikel 14
Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de leverancier.

Artikel 15
De leverancier van teksten en andere diensten in de zin van de Auteurswet verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 16
De leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier. Voor het geval wordt geoordeeld dat de leverancier geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat de leverancier jegens de afnemer uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

VRIJWARING
Artikel 17
De afnemer heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier.

AUTEURSRECHTEN
Artikel 18
Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 15 behoudt de leverancier zijn auteursrechtelijke bevoegdheden.

Artikel 19
Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De afnemer moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de leverancier brengen en de leverancier moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De leverancier kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

Artikel 20
Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de leverancier krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 21
Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de afnemer bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.

Artikel 22
Bij inbreuk op het auteursrecht is de afnemer schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van de leverancier wordt beschouwd:

– publicatie van de tekst of dienst voor een ander gebruik dan overeengekomen;
– hergebruik van de tekst of dienst zonder toestemming;
– aantasting van de tekst of dienst;
– publicatie zonder naamsvermelding.

Artikel 23
De bepalingen van artikel 17 tot en met artikel 22 hebben ook betrekking op teksten die de leverancier van derden betrekt. De leverancier garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

BETALING
Artikel 24
Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ook bij niet-gebruik van de geleverde tekst of dienst.

Artikel 25
De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen na factuurdatum. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan de leverancier betaling in termijnen verlangen.

Artikel 26
Bij betalingen later dan dertig dagen na de factuurdatum worden aan afnemer extra administratiekosten ad. € 10,00 in rekening gebracht. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer.

GESCHILLEN
Artikel 27
Op elke overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de leverancier.